ALGEMENE VOORWAARDEN SPA & HAMMAM RELAX AAN DEN RIJN

 
 
 

Uiteraard spelen er ook rechten en plichten in Uw relatie met Relax aan den rijn. Reden waarom deze algemene voorwaarden zijn opgesteld. Hierdoor is voor iedereen helder wat deze rechten en plichten zijn en hoe wij hiermee omgaan. Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst tussen Relax aan den rijn en U. Ze zijn voor een groot deel echter ook van toepassing op uw gasten. Heeft U vragen over deze algemene voorwaarden, stel ze gerust.

artikel 1. Definities en begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Relax aan den rijn

de vennootschap Relax aan den rijn vof, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Kalkovenweg 12, 2401 LK  Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59074205

Voorwaarden

deze algemene voorwaarden van Relax aan den rijn

Wederpartij

de natuurlijke of- bedrijfs- of beroepsmatige wederpartij van Relax aan den rijn

Consument

de Wederpartij die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf

Gast

de natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de Wederpartij gesloten overeenkomst één of meer dienst(en) moet worden verleend. Waar in deze voorwaarden van Gast of Wederpartij, wordt gesproken, wordt zowel Gast als Wederpartij bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn

Overeenkomst

de overeenkomst tussen Wederpartij en Relax aan den rijn voor het leveren van exclusieve spa en hamam-diensten waarbij sprake is van privégebruik van de gehele accommodatie, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten en alles in de ruimste zin van het woord

Arrangement

een aanbieding met een combinatie van diensten aangeboden door Relax aan den rijn

Prestatie

het verrichten van diensten onder andere maar niet uitsluitend op het gebied van spa en hamam en/of de verhuur van badjassen en handdoeken en/of massage en/of andere wellness-werkzaamheden en/of het leveren van horecadiensten  

Schriftelijk

per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld  

Zaken

alle voor de uitvoering van de dienstverlening te gebruiken producten en middelen, alsmede de in het kader van deze dienstverlening aan de Wederpartij te leveren producten en middelen en los te verkopen producten, middelen en andere zaken

Totaalsom

de totale overeengekomen prijs van Relax aan den rijn inclusief BTW ter zake een met Wederpartij gesloten overeenkomst

artikel 2. Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en

Overeenkomst tussen Relax aan den rijn en een Wederpartij waarop Relax aan den rjn deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met Relax aan den rijn houdt in dat Wederpartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

 1. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Relax aan den rijn, voor de uitvoering waarvan door Relax aan den rijn derden dienen te worden betrokken.

 2. In het geval een bepaling van deze Voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden. Relax aan den rijn en Wederpartij zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 3. Indien Relax aan den rijn niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat relax aan den rijn in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

 4. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 6. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

artikel 3. Aanbod

 1. Het aanbod betreft het voor privé-gebruik ter beschikking stellen van de gehele accommodatie voor een bepaalde periode. Het aantal Gasten bedraagt minimaal 2 en maximaal 25 personen.

 2. De offertes en aanbiedingen die door Relax aan den rijn worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.  

 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Relax aan den rijn niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.  

 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Relax aan den rijn gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of tarieven aan te passen.  

 5. Het aanbod, de offerte, prijzen en tarieven geldt/gelden niet automatisch voor nieuwe Overeenkomsten.

 6. Getoonde en/of verstrekte informatie en voorbeelden en andere omschrijvingen inclusief tarieven en prijzen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website/social media van Relax aan den rijn zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.  

 7. Op het aanbod en de Overeenkomst zijn het herroepingsrecht en andere rechten voor de Consument dan wel verplichtingen voor Relax aan den rijn conform de wettelijke regelingen bij koop op afstand, uitdrukkelijk uitgesloten. Dit omdat de Overeenkomst ziet op terbeschikkingstelling van een accommodatie en er in de Overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.

artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst met Relax aan den rijn komt tot stand via het volledig invullen van de online reserveringsaanvraag, het verrichten van de betaling en het akkoord gaan met deze Voorwaarden.

 2. Relax aan den rijn behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen reserveringen/boekingen te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.

 3. Behoudens de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Relax aan den rijn is het Wederpartij verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met Relax aan den rijn gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden.

 4. In het geval een Wederpartij zonder een daaraan voorafgaand aanbod bij Relax aan den rijn een boeking of een reservering plaatst, is Relax aan den rijn eerst aan deze boeking of reservering gebonden nadat deze Schriftelijk aan de Wederpartij is bevestigd.  

 5. Relax aan den rijn is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze Schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd of zodra Relax aan den rijn - zonder bezwaar van de Wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.  

 6. Wijzigingen in en/of aanvullingen van een Overeenkomst zijn bindend indien deze Schriftelijk door Relax aan den rijn aan Wederpartij zijn bevestigd.

artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Relax aan den rijn zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Relax aan den rijn het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. De overeengekomen datum of data waarop de Prestatie(s) moet of moeten worden geleverd zal of zullen door Relax aan den rijn - behoudens overmacht situaties - strikt worden nageleefd.  

 4. Alle onkosten welke door Relax aan den rijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden gemaakt op verzoek van de Wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 5. De Wederpartij draagt er zorg voor dat hij alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en inlichtingen, tijdig op de door Relax aan den rijn gewenste wijze ter beschikking stelt en dat hij alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke medewerking aan Relax aan den rijn verleent.  

 6. De Wederpartij zorgt er voor, dat de door hem verstrekte gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn en vrijwaart Relax aan den rijn voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens en inlichtingen.  

 7. Relax aan den rijn zal de door de Wederpartij verstrekte gegevens en inlichtingen vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.  

artikel 6. Verplichtingen van de Wederpartij en Gasten  

 1. De Wederpartij en zijn eventuele Gasten zijn verplicht zich te gedragen overeenkomstig de door Relax aan den rijn verstrekte of op andere wijze kenbaar gemaakte huisregels van Relax aan den rijn en volgens normen van goed fatsoen en goed gedrag. De Wederpartij en zijn Gast(en) zullen te allen tijde de aanwijzingen van de medewerkers van du Hamam opvolgen. De Wederpartij en zijn Gast(en) zullen zich tijdens het verblijf bij Relax aan den rijn Hamam onthouden van:  

  • drugsgebruik;

  • onzedelijke, onrechtmatige of strafbare gedragingen;  

  • het hebben van lichamelijk contact met anderen;

  • het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties;

  • het niet in acht nemen van algemeen aanvaarde hygiënenormen.

 2. De Wederpartij en zijn Gasten dienen bij overtreding van deze Voorwaarden en de huisregels of bij ander ongewenst gedrag op eerste verzoek van Relax aan den rijn het pand en/of terrein van Relax aan den rijn te verlaten.  

 3. Gasten met huiduitslag, besmettelijke ziektes, open wonden, epilepsie, of onder invloed van alcoholhoudende dranken, drugs of verslavende middelen wordt de toegang geweigerd.  

 4. Er is in de accommodatie geen toezicht. Kinderen dienen in het bezit te zijn van een zwemdiploma. De ouders/begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor kinderen.

 5. Kinderen en jongeren tot en met 15 jaar, dienen steeds vergezeld te zijn van tenminste 2 volwassen die minstens de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.  

 6. Jonge kinderen die nog niet zindelijk zijn, zijn verplicht een zwempamper te dragen.

 7. Iedere Gast is verplicht bij binnenkomst en voor gebruik zijn / haar lichaam te reinigen.

 8. Het dragen van badslippers is verplicht i.v.m. veiligheid en hygiëne.

 9. Het is ten strengste verboden andere artikelen dan verstrekt door Relax aan den rijn mee te nemen in de bestemde ruimte(s). Wederpartij en diens Gast(en) mogen geen shampoo, oliën, kaarsen of soortgelijke producten meenemen en gebruiken.

 10. Het is ten strengste verboden producten aan de jacuzzi of aan het bad toe te voegen, indien Wederpartij/Gast dit toch doet, zullen alle kosten hieromtrent doorgerekend worden naar de Wederpartij .

artikel 7. Huur en verhuur  

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen Relax aan den rijn en de Wederpartij gesloten Overeenkomst betreffende de verhuur van Zaken of iedere Overeenkomst die ziet op het door Relax aan den rijn aan de Wederpartij gedurende een bepaalde periode ter beschikking stellen van Zaken, met uitzondering van de lockers die om niet beschikbaar gesteld worden.  

 2. Onder “het gehuurde” wordt in dit artikel met name verstaan badjassen, handdoeken e.d.  

 3. Relax aan den rijn mag een waarborgsom vaststellen die de Wederpartij vóór ingang van de huurperiode aan Relax aan den rijn moet voldoen.  

 4. De Wederpartij is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade evenals voor verlies en diefstal. Schade, verlies en/of diefstal moet direct na ontstaan of constatering aan Relax aan den rijn worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.  

 5. Na afloop van de huurperiode moet de Wederpartij het gehuurde in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond aan Relax aan den rijn teruggeven.  

 6. Relax aan den rijn zal het gehuurde na ontvangst direct inspecteren. De Wederpartij heeft het recht om bij deze inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing van het gehuurde evenals noodzakelijke kosten voor reparatie, komen voor rekening van de Wederpartij.  

 7. Indien de Wederpartij het gehuurde - om welke reden dan ook - niet retourneert aan Relax aan den rijn, is de Wederpartij verplicht de nieuwwaarde van het gehuurde aan Relax aan den rijn te vergoeden.  

 8. Relax aan den rijn mag alle voor rekening van de Wederpartij komende kosten en schade, voor zover dit mogelijk is, verrekenen met de van de Wederpartij ontvangen waarborgsom.

artikel 8. Klachten en Reclames

 1. De Wederpartij is verplicht klachten over de geleverde Prestatie direct na constatering, doch uiterlijk binnen 48 uren, aan Relax aan den rijn te melden, zodat Relax aan den rijn in staat wordt gesteld de klachten te verhelpen. Klachten moeten vervolgens Schriftelijk binnen 7 dagen door de Wederpartij aan Relax aan den rijn Schriftelijk bevestigd worden.  

 2. Overige klachten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst moeten eveneens direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering van de Zaken of de Prestatie- Schriftelijk aan Relax aan den rijn worden gemeld.  

 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Relax aan den rijn is gemeld, worden de Zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en wordt de Prestatie geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden.  

 4. De Wederpartij moet Relax aan den rijn in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Relax aan den rijn verstrekken.  

 5. Ieder vorderingsrecht van Wederpartij op Relax aan den rijn betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door Relax aan den rijn geleverde Zaken of Prestaties vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken, evenals ook in die situaties waarin de Wederpartij aan Relax aan den rijn onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.

 6. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde procedures terzake het doen van mededelingen over klachten, zal Relax aan den rijn zo spoedig mogelijk, dit ter beoordeling van Relax aan den rijn, het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. Indien de Wederpartij hiermee niet akkoord gaat, is aansprakelijkheidsartikel 12 van toepassing betreffende de aansprakelijkheid van Relax aan den rijn.

 7. Klachten en reclames geven Wederpartij geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk door Relax aan den rijn wordt uitgesloten.

artikel 9. Tarieven en betaling

 1. De tarieven zijn per uur, minimaal 2 uur en telkens per shift van 2 uur.  

 2. Betaling kan plaatsvinden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven door Relax aan den rijn.  

 3. Online betalingsopdrachten worden afgehandeld via een gespecialiseerde betalingsprovider. Op de betalingsopdrachten zijn dan ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende betalingsprovider van toepassing.

 4. Facturen dienen in ieder geval binnen uiterlijk 14 dagen worden betaald.

 5. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Relax aan den rijn verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 6. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is dan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 7. Indien de Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met de betaling van een op grond van de Overeenkomst verschuldigd bedrag in verzuim is, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 75,00.

 8. Indien de Consument met de betaling van een op grond van de Overeenkomst verschuldigd bedrag in verzuim is, zal Relax aan den rijn de Consument een aanmaning sturen waarbij een laatste betaaltermijn wordt gegeven van veertien (14) dagen. Hierbij zal tevens de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten worden aangegeven, welke de Consument onherroepelijk verschuldigd wordt als betaling binnen deze termijn uitblijft. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek.

artikel 10. Annulering van de Overeenkomst

 1. Wederpartij is niet bevoegd een Overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Annulering dient Schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan Wederpartij geen rechten ontlenen.

 2. Bedragen die Relax aan den rijn met het oog op de geannuleerde Overeenkomst ten tijde van de annulering al aan derden verschuldigd is geworden, dienen door Wederpartij te allen tijde volledig aan Relax aan den rijn te worden vergoed, mits Relax aan den rijn niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan.  

 3. Bij annulering van een Overeenkomst geldt het navolgende:

 • bij annulering meer dan 2 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende Overeenkomst de eerste dienst/zaak zou moeten worden verleend/geleverd is Wederpartij niet gehouden enige vergoeding aan Relax aan den rijn te betalen;

 • bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is Wederpartij gehouden 50% van de totaalsom aan Relax aan den rijn te betalen;

 • bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is Wederpartij gehouden 75% van de totaalsom aan Relax aan den rijn te betalen;  

 • bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is Wederpartij gehouden 100% van de totaalsom aan Relax aan den rijn te betalen.

 1. Relax aan den rijn kan, al dan niet incidenteel, afzien van het ontvangen van een vergoeding ingeval van annulering. Eveneens kan Relax aan den rijn van de Wederpartij een vergoeding verlangen voor het verplaatsen van Arrangementen en/of behandelingen.

 2. De Wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Relax aan den rijn vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

 3. Indien Relax aan den rijn voor de annulering van de Overeenkomst al betalingen aan bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden heeft gedaan, moeten deze betalingen, voor zover Relax aan den rijn deze niet terug kan vorderen van die derde, door de Wederpartij volledig aan Relax aan den rijn worden betaald.

 4. Relax aan den rijn mag alle al door de Wederpartij betaalde bedragen verrekenen met de door de Wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

 5. Relax aan den rijn mag een Overeenkomst annuleren indien er aanwijzingen bestaan dat de bedoeling van de Wederpartij met het Arrangement of behandeling een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van de door de Wederpartij verstrekte gegevens en/of inlichtingen of op grond van de hoedanigheid van de Wederpartij en/of zijn Gasten dat Relax aan den rijn de Overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van de werkelijke bedoeling of hoedanigheid op de hoogte was geweest. Relax aan den rijn is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade aan de Wederpartij en/of derden.

 6. Indien Relax aan den rijn van de in het vorige lid bepaalde bevoegdheid gebruik maakt nadat de uitvoering van de Overeenkomst begonnen is, is de Wederpartij gehouden tot betaling van de totaalprijs.

artikel 11. Ontbinding en retentierecht

1. Wederpartij en Relax aan den rijn zijn te allen tijde bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Wederpartij of Relax aan den rijn: • in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;

• surséance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend; • in de WSNP wordt opgenomen dan wel daartoe een aanvraag is ingediend; • de bedrijfsvoering staakt.

2. Relax aan den rijn is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:  

 • Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;  

 • na het sluiten van de Overeenkomst Relax aan den rijn ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.

 1. Relax aan den rijn heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Wederpartij of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Wederpartij volledig zijn voldaan.

 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Relax aan den rijn op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Relax aan den rijn de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Relax aan den rijn is nimmer aansprakelijk voor schade door Wederpartij, diens Gast(en) of derden geleden in verband met door verrichte Prestatie tenzij de schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van grove schuld of opzet van Relax aan den rijn.  

 2. Relax aan den rijn is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen. Wederpartij huurt het complex volledig op eigen verantwoordelijkheid.

 3. Buiten de expliciet overeengekomen of door Relax aan den rijn gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Relax aan den rijn geen enkele aansprakelijkheid. De Wederpartij en diens Gast(en) realiseren zich dat het verblijven in een spa/hamam bepaalde risico’s met zich meebrengen waaronder uitglijden, stoten, branden of anderszins letsel oplopen en vrijwaren Relax aan den rijn bij voorbaat voor iedere aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit. De Wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.  

 4. Indien Relax aan den rijn aansprakelijk is voor door de Wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Relax aan den rijn te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de verzekeraar van Relax aan den rijn niet uitkeert of de schade niet onder een door Relax aan den rijn afgesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Relax aan den rijn beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst althans van dat deel van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Relax aan den rijn is in geen enkel geval aansprakelijk indien de schade is ontstaan:  

 • als gevolg van ongebruikelijke (allergische) reacties die verband houden met de bij de dienstverlening gebruikte of geleverde Zaken of het nuttigen van door Relax aan den rijn bereide of geserveerde etenswaren en dranken;

 • als gevolg van verlies, vermissing, diefstal etc. van of aan overige eigendommen van de Wederpartij en/of zijn Gasten;

 • door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of gebruik in strijd met de door of namens Relax aan den rijn verstrekte instructies en aanwijzingen met betrekking tot bijvoorbeeld bewaring en houdbaarheid;

 • door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Wederpartij aan Relax aan den rijn verstrekte gegevens of inlichtingen;

 • als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad - waaronder maar niet uitsluitend overtreding van deze Voorwaarden en/of de huisregels - begaan door de Wederpartij en/of zijn Gasten;

 • aan of met voertuigen van de Wederpartij, diens Gast(en) en/of derden die zich op het terrein van Relax aan den rijn bevinden.

 1. De Wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Relax aan den rijn uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.  

 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Relax aan den rijn of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Relax aan den rijn de Wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de Wederpartij.

 3. Relax aan den rijn is in het geval van aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Wederpartij geleden directe vermogensschade is Relax aan den rijn niet aansprakelijk.

 4. De Wederpartij moet Relax aan den rijn uiterlijk binnen 3 maanden nadat hij bekend is geworden of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.  

 5. In afwijking van het vorige lid geldt voor de Consument een termijn van 1 jaar.  

 6. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van Wederpartij tegenover Relax aan den rijn als gevolg van deze Voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat Wederpartij ter zake heeft geprotesteerd.

 7. Alle bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid, beperking van gehoudenheid schade te vergoeden en de vrijwaring geldt tevens ten behoeve van alle werknemers van Relax aan den rijn of door Relax aan den rijn al dan niet tegen betaling ingeschakelde derden.

artikel 13. Onvoorziene omstandigheden en overmacht

 1. Relax aan den rijn is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van

Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die

niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.  

 1. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Relax aan den rijn geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Relax aan den rijn niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Relax aan den rijn en ziekte van de door de uitvoering van de opdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen. Relax aan den rijn heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Relax aan den rijn haar verbintenis had moeten nakomen.

 2. Relax aan den rijn kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 3. Onder overmacht worden ook verstaan zodanige omstandigheden als in het vorige lid genoemd bij personen en/of diensten en/of derden waarvan Relax aan den rijn gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de Overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.

 4. Voor zover Relax aan den rijn ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Relax aan den rijn gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.  

artikel 14. Overige bepalingen

 1. Relax aan den rijn is niet verplicht enig goed of zaak van de Wederpartij of diens Gast(en) in ontvangst of bewaring te nemen. Voor bewaring hiervan zijn bij Relax aan den rijn lockers aanwezig in de kleedruimte die sluiten door middel van een sleutel of pincode. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het gebruikte locker, de inhoud daarvan en de bijbehorende pincode en of sleutels. De lockers worden om niet beschikbaar gesteld aan de Wederpartij en diens Gast(en).  

 2. Huisdieren worden niet toegelaten tot het terrein en de gebouwen van Relax aan den rijn.  

 3. Op het terrein of in de gebouwen van Relax aan den rijn verloren, vergeten of achtergelaten voorwerpen, welke door de Wederpartij worden gevonden, moeten bij de receptie van Relax aan den rijn worden ingeleverd direct nadat deze gevonden zijn.  

 4. Indien Relax aan den rijn door de Wederpartij wordt verzocht verloren, vergeten of achtergelaten voorwerpen aan hem toe te zenden, gebeurt dit voor rekening en risico van de Wederpartij. Relax aan den rijn is niet verplicht tot toezending over te gaan.

 5. Verloren of vergeten voorwerpen worden maximaal 1 maand door Relax aan den rijn onder zich gehouden. Na deze periode worden ze aan een goed doel geschonken.

 6. Rust en stilte wordt erg gewaardeerd.  

 7. Tanden poetsen en scheren is niet toegestaan.  

 8. Het is verboden om henna of haarverf in één van de ruimtes te gebruiken.

 9. Uitwassen van handdoeken of kledingstukken is niet toegestaan.

artikel 15. Toepasselijk recht en Voorwaarden

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Wederpartij en Relax aan den rijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de Overeenkomst worden, met uitzondering van de geschillen die tot uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter behoren, beslecht door de Rechtbank te Amsterdam tenzij Relax aan den rijn besluit deze voor te leggen aan de in de vestigingsplaats van Wederpartij bevoegde rechter.

 3. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 4. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zullen door Relax aan den rijn op verzoek kosteloos worden toegezonden.

 5. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Relax aan den rijn.

 6. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.